Vlaamse Kano & Kajak Federatie

 

Gezond sporten gaat over sporten op een verantwoorde en verantwoordelijke manier, waar zorg besteed wordt aan iemands fysieke en psychische integriteit, maar ook aan maatschappelijke verantwoordelijkheid en sociaal welzijn. In beleidsperiode 2017-2020 zal de Vlaamse Kano & Kajak Federatie volgende zeven punten uitwerken in functie van het Gezond en Ethisch decreet. Het beleid bevat:

  1. een analyse van de sportspecifieke risico’s die zich kunnen voordoen bij de beoefening van de sport, alsook de maatregelen en initiatieven die genomen worden ter voorkoming en bestrijding ervan;
  2. een keuze over het al dan niet aanbevelen of opleggen van een sportmedisch geschiktheidsonderzoek;
  3. een keuze over het al dan niet toepassen van leeftijdsgrenzen;
  4. een continue doorstroming van (toegankelijke en relevante) informatie erover bij haar leden;
  5. een vorm waarin, in voorkomend geval, schriftelijk of digitaal gerapporteerd kan worden aan Sport Vlaanderen;
  6. informatie in geanonimiseerde en statistische vorm van sportspecifieke risico’s en lichamelijke schade met een weergave van de evolutie in de tijd;
  7. een duurzame betrokkenheid van minstens één arts in de totstandkoming en uitwerking van haar gezond sporten-beleid.