Vlaamse Kano & Kajak Federatie

 

Wil jij als club samen met VKKF een VTS cursus organiseren?  Neem contact met ons !

Wil je lesgever worden of wil je u verder bekwamen in een bepaalde discipline? Neem contact met ons !

Opleidingsstramienen VTS: doelstellingen, inhoud, programma (Initiator; Instructeur B discipline Kajakpolo; Trainer B discipline Lijn - en marathonvaren)

 Als organisator:VTS initiator

Club voorwaarden: de club voorziet kosteloos de accommodatie en het (beschikbare) materiaal + stelt een contactpersoon aan voor alle communicatie, VKKF coördineert en verzorgt de communicatie met VTS en de deelnemers. De club organiseert tevens een toegangsproef voor alle deelnemers.

Als deelnemer (initiator kano kajak):

Toelatingsvoorwaarde: het minimum aantal ingeschreven deelnemers is 12 en de instapleeftijd is 16 jaar. Alle deelnemers moeten vooraf een kajak B2 en kano A brevet kunnen aantonen bij de federatie. Hiervoor kan er in overleg met de betrokken club een extra brevettendag georganiseerd worden.

Contactpersoon: Steven Thys: of 0484151410

Organisatoren 2020

  • Leuven

Inschrijven & betalen verloopt via onze partner Sport Vlaanderen.

 

Kandidaat instructeur B wildwater? Neem contact met ons !

instructeur VTS

De organisatie verloopt via VKKF en VTS

Deze cursus is op een hoger niveau en wordt pas georganiseerd indien er voldoende aanvragen zijn. 

Toelatingsvoorwaarde: initiatordiploma bezitten + slagen in de toelatingsproef (niveau brevet C3) , eigen Vaarniveau III+-IV

Doelstelling: op een technisch-tactisch verantwoorde en veilige manier de geïnitieerde en gevorderde kajakker kunnen inleiden (en) technisch vervolmaken in recreatief wildwaterkajakken op rivieren en wildwaterbanen tot en met III+ of  Doelstellingen, inhoud, programma....

Contactpersoon: Steven Thys: of 0484151410

Inhoud opleidingen

FAQ over de  VTS opleidingen

 

 

Kandidaat Instructeur B polo? Neem contact met ons!

Opleiding instructeur polo

De organisatie verloopt via VKKF en VTS

De gloednieuwe cursus is op een hoger niveau en wordt georganiseerd in 2020.

Toelatingsvoorwaarde: Nader te bepalen

Doelstelling: Nader te bepalen

Meer informatie vind je hier!

Contactpersoon: Bert Luyssaert: 

 

Stramien Instructuer B Kajakpolo

 

 

Kandidaat Trainer B vlak water/marathon? Neem contact met ons!

De organisatie verloopt via VKKF en VTS

De gloednieuwe cursus is op een hoger niveau en wordt georganiseerd in 2021.

Toelatingsvoorwaarde: Nader te bepalen

Doelstelling: Nader te bepalen

Gloednieuwe cursus: 

  • De sportspecifieke modules worden in 2018 onder de loep genomen samen met collega's Topsport lijn, TC lijn en TC marathon. Actieve trainers met Trainer B diploma die hun kennis willen delen mogen contact opnemen met Steven Thys. 
  • Leden die interesse hebben om trB vlak water/marathon te worden in 2019-2020 dienen eerst initiator te zijn alvorens te kunnen starten. Leden die al initiator zijn kunnen zich nu al inschrijven voor de algemene modules (1A en 2B). Dit zijn niet sport specifieke modules die de basis vormen voor de sport specifieke modules (2-3-4). Deze sport specifieke modules 2-3-4 zouden we willen opstarten in het najaar 2019. Vind een VTS-opleiding op jouw maat!

Contactpersoon: Maarten De Wilde:  of 0486585707

 

Stramien Trainer B Vlak Water

 

Situering van de Vlaamse Trainersschool

Op 1 januari 1994 werd de Vlaamse Trainersschool (VTS) opgericht als samenwerkingsverband tussen het Bloso, de Vlaamse universiteiten met een opleiding L.O. (VUBrussel, RUGent, KULeuven) en de Vlaamse Sportfederatie (VSF) als vertegenwoordiger van alle door de Vlaamse overheid erkende sportfederaties. Bij de ondertekening van het samenwerkingsprotocol door de verschillende partners werd de Vlaamse Trainersschool officieel erkend als uitvoerend orgaan om de decretale opdracht van het Bloso inzake sportkaderopleiding te helpen realiseren.

Bij beslissing van de Stuurgroep (24 april 1998) werden ook de hogescholen met een opleiding Lichamelijke Opvoeding in het samenwerkingsverband opgenomen. De hogescholen zijn dan ook vertegenwoordigd in de Stuurgroep, hebben een inbreng in de pedagogische cel alsook in de sportspecifieke denkcellen.

 

De Stuurgroep

De Vlaamse Trainersschool wordt geleid door een stuurgroep die samengesteld is uit elf stemgerechtigde leden: drie vertegenwoordigers van Bloso, drie vertegenwoordigers van de Vlaamse universiteiten met een opleiding Lichamelijke Opvoeding, twee vertegenwoordigers van de hogescholen met een opleiding Lichamelijke Opvoeding en drie vertegenwoordigers van de erkende Vlaamse sportfederaties. Deze elf stemgerechtigde leden kunnen nog een onbepaald aantal experts met adviserende stem coöpteren. De Stuurgroep wordt tenslotte vervolledigd met één of meerdere medewerkers van de VTS die gelast zijn met het uitvoerend secretariaatswerk van de Stuurgroep. Zij worden als een gecoöpteerd lid met adviserende stem beschouwd.

In het "Beleidsplan Vlaamse Trainersschool" werd de oprichting van een pedagogische cel en een inspectiecel voorgesteld.

 

De pedagogische cel

De prioritaire opdrachten van de pedagogische cel werden vastgelegd door de Stuurgroep van de Vlaamse Trainersschool op 4 februari 2000 en op 13 oktober 2000. De pedagogische cel is samengesteld uit maximaal 10 deeltijdse medewerkers en 3 voltijdse medewerkers. Zij hebben bij voorkeur een diploma van licentiaat Lichamelijke Opvoeding en hebben een band met een universiteit of hogeschool met een opleiding Lichamelijke Opvoeding of met een sportfederatie.

 

De inspectiecel

De voornaamste opdracht van de inspectiecel is het inspecteren van en het rapporteren over alle door de VTS georganiseerde of erkende initiatieven met betrekking tot sportkaderopleiding.

 

Denkcellen en werkgroepen

De Stuurgroep overkoepelt de denkcellen en werkgroepen die per sportdiscipline, al of niet georganiseerd binnen een sportfederatie, kunnen worden opgericht. Ook in deze denkcellen vindt men het samenwerkingsverband tussen universiteiten en hogescholen met een opleiding Lichamelijke Opvoeding, sportfederaties en Bloso terug.
De denkcelwerking en het opleidingsaanbod van de Vlaamse Trainersschool moeten gesitueerd worden in het licht van de sporttakkenlijst. De sporttakkenlijst is een lijst van 54 sporttakken, goedgekeurd door de Vlaamse regering, die voor subsidiëring door de Vlaamse overheid in aanmerking komen.

De Vlaamse Trainersschool kiest bewust om per sporttak of sportdiscipline opleidingen volgens één opleidingsstramien te organiseren. Dit opleidingsstramien wordt bepaald en gerealiseerd binnen het samenwerkingsverband. Hiervoor worden gelijknamige denkcellen opgericht als werkorgaan. Per denkcel (en dus per sporttak) wordt er één verantwoordelijke aangesteld (de directeur sportkaderopleiding) die de inhoudelijke en organisatorische werking van zijn denkcel coördineert, de communicatie met het VTS-secretariaat waarneemt en overleg pleegt met de sportfederatie.

 

Samenstelling denkcel kano-kajak

  • Directeur Sporkaderopleiding: Bernard Van Zeebroek (DSKO VTS)
  • Verantwoordelijke Vlaamse Trainersschool: Tine Sleurs (pedagogische cel VTS)
  • Afgevaardigde Hogescholen: Bert Van Den Berge (lector bewegingsrecreatie  KDG-Hogeschool)
  • Afgevaardigde Universiteiten: Dries De Ruytter (lector bewegingsrecreatie KUL)
  • Afgevaardigde VKKF trainersopleidingen: Jan Jacobs (sporttechnisch coördinator VKKF)
  • Afgevaardigde VKKF initiator/instructeur opleidingen/brevettenwerking: Steven Thys (sporttechnisch coördinator-recreatie VKKF)
  • Specialist “Vlaamse sportlandschap”en ex-kabinet medewerker sport: Diederik Vanbriel

 

Jaarlijks reikt de VTS ongeveer 2500 diploma's uit waarvan ongeveer 1000 diploma's "Hoger Reddersbrevet". De namen van alle gediplomeerden worden bijgehouden in een centrale databank (VOTAS). De verloning van de occasionele medewerkers bij de diverse Bloso-activiteiten en bij de gesubsidieerde activiteiten in de erkende sportfederaties en op lokaal vlak is gebaseerd op de kwalificaties die door de VTS werden bepaald.

 

VKKF en de rol van het  eigen pedagogisch comité

Spreekbuis clubs in denkcel kano-kajak

Als federatie zijn wij er om via de provinciale vertegenwoordigers van ons eigen pedagogisch comité signalen op te vangen vanuit de clubs omtrent noden rond opleidingsmogelijkheden . Indien er specifieke noden zijn worden deze op de agenda van de denkcel geplaatst.

Opleidingen in het kader van de VTS zijn steeds gericht op het vormen van  begeleiders en of trainers. Namen zoals de “initiator of trainer B” zijn u wellicht beter bekend.

 

Stages/opleidingen en brevettenwerking

Vanuit het pedagogisch comité is het onze taak als federatie een aanbod te bieden aan sporters (leden en niet leden) zodat deze  “technisch” kunnen bijgeschoold worden via interne stages/opleidingen.

 

Zo wordt er ook samengewerkt met universiteiten en hoge scholen ifv de opleiding LO (uitdiepingen outdoor-gerichte sporten)

 

Onze brevettenwerking maakt het mogelijk om via brevet toelating te krijgen tot de cursussen van VTS. Mensen die deelnemen aan onze stages hebben de mogelijkheid om brevetten te behalen. Onze stages worden steeds begeleid door VTS-gediplomeerde docenten waardoor de juiste accenten kunnen worden gelegd om doorstroming naar een lesgeverscursus mogelijk te maken.

 

Uitbreiding brevettenwerking met een instructieboekje

 Het brevettenboekje wordt vanaf 2012 aangevuld met een instructieboekje waar alle basistechnieken voor kano en kajak in staan uitgelegd die leiden tot het behalen van een brevet dat toegang geeft tot de cursus initiator kano kajak. Een project dat tot stand is gekomen door een samenwerkingsverband met de Karel De Grote Hogeschool