Vlaamse Kano & Kajak Federatie

Op 12 september 1996 verscheen in het Belgisch Staatsblad de tekst van het Vlaamse decreet tot vaststelling van het statuut van de niet-professionele sportbeoefenaar van 24juli 1996. Dit decreet dat van kracht is sedert 1 januari 1997 heeft het sportlandschap grondig beïnvloed, het is dan ook voor elke sportfederatie, sportvereniging en sportbeoefenaar van fundamenteel belang.

De voorloper van dit decreet was het decreet van 25 februari 1975 tot vaststelling van het statuut van de niet-betaalde sportbeoefenaar. Dit decreet voorzag reeds dat de niet-betaalde sportbeoefenaar jaarlijks van club mocht veranderen en bood de sportbeoefenaar reeds een aantal waarborgen. Nochtans had dit decreet een groot aantal nadelen; de vrijheidsprocedure die gevoerd diende te worden was zeer formalistisch en nam enkele maanden in beslag, het decreet hield geen absoluut verbod in om opleidingsvergoedingen te vragen en er waren geen directe controle- of strafmaatregelen voorzien waar door de waarborgen van het decreet niet konden worden afgedwongen.

De bedoeling van het nieuwe decreet is om aan de vrijetijds-sportbeoefenaar, die op niet-professionele basis zijn sport beoefent, een statuut te geven dat zijn fundamentele rechten regelt. Het decreet heeft echt er niet tot doel om de rechtsverhouding tussen de sportbeoefenaar en zijn vereniging in al zijn facetten te willen regelen.

De decreetgever wenst duidelijk dat de fundamentele rechten van de sportbeoefenaar die in het decreet zijn voorzien in alle omstandigheden gerespecteerd worden. In tegenstelling tot het decreet van 25 februari 1975 worden een aantal specifiek omschreven controle- en sanctiemaatregelen in het decreet opgenomen zodanig dat de overheid te allen tijde de waarborgen die voorzien zijn voor de sportbeoefenaar kan afdingen.

Dit decreet is niet totaal onverwacht tot stand gekomen. De laatste jaren werden met betrekking tot het statuut van de niet-betaalde sportbeoefenaar steeds meer juridische betwistingen aanhangig gemaakt bij de rechtbanken. Vele niet-betaalde sportbeoefenaars hebben lange en kostelijke procedures moeten voeren om hun fundamentele rechten af te dwingen. Bij de opstelling van de tekst werd dan ook rekening gehouden met deze nationale- en internationale rechtspraak.

Hier kan u het volledige decreet downloaden en hier vindt u een toelichting bij het decreet terug.