Vlaamse Kano & Kajak Federatie

 Informatieplicht vrijwilligers

1. Gegevens VKKF

Naam: Vlaamse Kano en Kajak Federatie
Adres: Clercxhoevestraat 2B – 3910 Neerpelt
Tel.nr: 011/64.28.35
E-mail:

Juridisch statuut: Vereniging Zonder Winstoogmerk (V.Z.W.)

Onbaatzuchtige doelstellingen: De Vlaamse Kano & Kajak Federatie wil meer mensen laten peddelen op een transparante, kwaliteitsvolle, veilige, gezonde en laagdrempelige manier en met res-pect voor de natuur, door samen met haar clubs en haar partners een A tot Z- aanbod te creëren, van breedtesport tot topsport.

2. Verzekeringsinformatie

 • Burgerlijke aansprakelijkheid: leden vrijwilligers en niet-leden vrijwilligers:
  • De Burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilliger.
  Maatschappij: Arena nv
  Polisnummer: B.A. 1.121.274
 • Lichamelijke aansprakelijkheid: leden vrijwilligers en niet-leden vrijwilligers:
  • Lichamelijke schade die geleden is door vrijwilligers bij ongevallen tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op weg naar- en van de activiteiten
  Maatschappij: Arena nv
  Polisnummer: L.O. 1.121.273
 • Verzekering gebruik privé-vervoer (wagen)
  • De eigen voertuigen van vrijwilligers zijn niet verzekerd tijdens het uitvoeren van een dienstop-dracht

3. Vergoedingen

 • De Vlaamse Kano & Kajak Federatie betaalt een forfaitaire vergoeding van 34,03 euro per dag en maximum 1361,23 euro per jaar voor het verrichten van taken om de doelstellingen te behalen.
 • De Vlaamse Kano & Kajak betaalt de reële kosten, mits overhandiging van de juiste bewijs-stukken en aandienen van een onkostennota. (Vervoerskosten: de vrijwilliger dient het onkostenformulier van de organisatie correct in te vullen en in te dienen)
 • De vrijwilliger moet zelf waken over de maxima die hij mag ontvangen, want VKKF weet enkel wat zij vergoedt en niet wat de vrijwilliger eventueel elders ontvangt.

 4. Aansprakelijkheid

De Vlaamse Kano & Kajak Federatie vzwis aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk. Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van het vrijwilligerswerk de organisatie of derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware schuld. Voor lichte schuld is hij enkel aansprakelijk als die bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.

5. Geheimhoudingsplicht

Als vrijwilliger ben je gehouden tot de geheimhoudingsplicht zoals omschreven in het hiernavolgend artikel 458 van het Strafwetboek:
"Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toever-trouwd en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte (of voor een parlementaire onderzoekscommissie) getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met een geldboete van honderd tot vijfhonderd euro".

6. Wederzijdse rechten en plichten

De vrijwilliger heeft recht op informatie over zijn activiteiten, afbakening van zijn werkveld en werktij-den, een contactpunt bij conflictsituaties, over de noodzakelijke uitrusting, recht op aangepaste vorming en bijscholing, en op het discreet omgaan door de organisatie met zijn/haar gegevens . . . , De organisatie heeft recht op een correcte deontologische houding van de vrijwilliger m.b.t. het naleven van de onderlinge afspraken, het respecteren van de afbakening van het activiteit veld, de omgang met ‘derden,….

 

Uitgebreide wet: Wet van 3 juni 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers